گزارشات انجمنجهت مشاهده فرم مربوطه مورد نظر روی نام آن کلیک نمایید

ردیف
موضوع گزارش
تاریخ تهیه
تهیه کننده

1
جلسه با سازمان تامين اجتماعي
1397/03/10
آ.پرستش

2
جلسع با اداره تغاون و کار و رفاه اجتماعي
1397/03/10
آ.پرستش

3
اساسنامه انجمن صنفي منجيان غريق
1396/11/8
آ.پرستش

slider