دادرسی های حقوقی


  دادرسی های حقوقی برای انجمن

  تمامیه پرونده های حقوقی که اعضا انجمن در آن نقش داشته باشند قابل پیگیری است.
  1. اداره کار
  2. بیمه تامین اجتماعی
  3. ثبتی
  4. خانواده
  5. مالی و چک 
slider