تامین اجتماعی اجباری


    بیمه تامین اجتاعی اجباری
    در روز سه شنبه جلسه ای با حضور اعضا هییت مدیره و اعضا محترم سازمان تامین اجتماعی که متشکل از سرپرست امور قوانین و مقررات تامین اجتماعی ، مدیر کل محترم وصول حق بیم ، مدیر کل محترم نامنویسی و حسابهای انفرادی ، مذیر کل محترم امور فنی مستمریها ، کارشناسان گروه تعمیم بیمه های اجتماعی و انتقال حق بیمه حضور داشتند و به بررسی بیمه های تامین اجتماعی اجباری منجیان غریق استان تهران پرداختند که بزودی موضوعات خوشحال کننده ای به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید
slider