بازرسی از اماکن آبی


    بازرسی ادئاری ورندو از اماکن آبی استان تهران
    با پیگیری های هییت مدیره و کمیته بازرسی مقرر گردید بدلیل تعداد زیاد اماکن آبی بصورت رندوم بازرسی ادواری صئرت گردد و این خبر خوشحال کننده را به عموم منجیان غریق تبریک میگوییم.
slider