بازرسی بیمه تامین اجتماعی اجباری


    منجیان غریق میتوانند با گزارش نداشتن بیمه تامین اجتماعی به واحد بازرسی یا کمیته بیمه و درمان خود را تحت پوشش این خدمات قرار بدهند.
    با جلساتی که کمیته بیمه و درمان با سازمان تامین اجتماعی داشتند توانستند مجوز بازرسی از اماکن خاطی مقررات قوانین کار را بگیرند .
    با توجه به گزارشات از طرف منجیان غریق میتوان کاملا به صورت نامحسوس و محرمانه بازرسی یکجا بیمه تامین اجتماعی و بازرسین انجمن صنفی از استخر را انجام دهند.
    کمیته بیمه و درمان و کمینه بازرسی آماده هر گونه کزارش میباشد

slider