1. انجمن صنفي منجيان غريق استان تهران با تلاش هيئت موسس سه نفره و با حضور جمعي از منجيان غريق استان در تاريخ 96/02/15 تشکيل مجمع عمومي زير نظر اداره کار استان تهران انجام گرديد.
  در اين مجمع از اعضا شرکت کننده تعداد 11 نفر منجي غريق کانديد انتخابات هيئت مديره شدند که پنج نفر از اين عزيزان که بالاترين راي را آوردند انتخاب گرديدن.و دو نفر بعدي به عنوان عضو علي البدل انتخاب گرديدند.
  در همان مجمع هفت نفر کانديد بازرسي هيئت مديره شدند  دونفر که بالاترين راي را آورده بودند به عنوان عضو اصلي بازرسي و نفر بعدي بعنوان عضو علي البدل انتخاب گرديدند.
  گزيده اي از اهداف جامع انجمن صنفي به شرح ذيل اعلام ميگردد.
  1.عضويت منجيان غريق تهران و کشور
  2.همکاري با فدراسيون نجات غريق
  3.بيمه تامين اجتماعي
  4.بيمه تکميل درمان و گروهي
  5.سختي کار
  6.همسان سازي قرار داد منجيان
  7.بازرسي
  8.خدمات رفاهي
  9.اطلاع رساني و ارتقا آگاهي
slider